در استان مرکزی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی درباره ما در تماس باشید انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در استان مرکزی

ما با عصبانیت صالح نکوهش می کنیم و از مردانی متنفر نیستیم که از جذابیت لحظه لحظه بسیار فریب خورده و روحیه آنها را کم آورده و چنان از آرزو کور شده اند که نمی توانند درد و مشکلی را که پیش بینی می شود پیش بینی کنند. و سرزنش برابر متعلق به کسانی است که از طریق ضعف اراده ، که همان گفتن است ، در وظیفه خود کوتاهی می کنند.

80هزار

مشتری راضی

50+

شرکت

230+

پروژه