نشست ریاست اتاق بازرگانی استان‌مرکزیجناب آقای مهندس توسطی و جناب آقایدکتر بهنام آزادی راد مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باریاست واعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و...
نشست ریاست اتاق بازرگانی استان‌مرکزیجناب آقای مهندس توسطی و جناب آقایدکتر بهنام آزادی رادمسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باریاست واعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی...
نشست ریاست محترم سازمان سرمایه گذاری شهرداری اراک جناب آقای دکتر مهاجرانیوریاست محترم انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی استان مرکزی جناب آقایدکتر عقیلی نسب ومهندس امیدزندی فر مدیر اجرایی...
دومین جلسه کارگروه شهر و صنعت با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی،سازمان سرمایه گذاری شهرداری اراک، شورای شهر اراک، سازمان میراث فرهنگی،سازمان نظام مهندسی ساختمان، کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی،...